اساسنامه شرکت مسافربری پیک معتمد مشهد

شرکت مینی بوسرانی جنوب و شرق یاران (سهامی خاص)

اساسنامه شرکت فوق در تاریخ ۷۰/۰۳/۱۸ تحت شماره ۶۸۷۷ در این دایره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷۰/۰۳/۱۸ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده است.

  • موضوع شرکت : حمل و نقل مسافر داخل کشور از مبدأ مشهد به سایر نقاط کشور جمهوری اسلامی و تهیه و خرید لاستیک و باطری و سایر قطعات یدکی مورد نیاز شرکت در داخل و خارج کشور و اخذ نمایندگی مرتبط مجاز و ارائه خدمات بهتر و بهره برداری از وسائط حمل و نقل با کسب مجوز ادارات و ارگان های ذیربط و نهایتأ “اداره کل راه و ترابری استان خراسان با توجه به موافقت نامه ۹۳۵/۱- ۲۲/۰۲/۷۰ “.

  • اساسنامه شرکت در ۶۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رسیده است.

**********************************************************

طبق صورتجلسه مورخه ۲۸/۱۰/۷۸ مجمع عمومی فوق العاده، و به استناد نامه شماره ۷۵۸۷/ن/۳۲ مورخ ۲۱/۰۳/۷۹ صادره از اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نام شرکت به شرکت مسافربری گیتی یاران مشهد تغییر یافته و همچنین موضوع شرکت به شرح زیر تغییر یافته است.

امور جابجایی مسافر با اتوبوس و مینی بوس از محل فعالیت شرکت واقع در پایانه مسافربری به سایر نقاط کشور و صدور صورت وضعیت مسافربری مخصوص اتوبوس و مینی بوس برابر ضوابط جاری سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور.

**********************************************************

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۰۲/۸۷ و گواهی شماره ۳۲/۸۷ مورخ ۰۱/۰۴/۸۷ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نام شرکت به شرکت مسافربری شماره یازده آریا سفر آسیا مشهد تغییر یافت.

**********************************************************

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مهدی میرسمیع یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدعلی محمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی میرسمیع یزدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و همچنین حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

شرکت مسافربری شماره دو پیک معتمد مشهد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۱۴۸۱/۳۱ مورخ ۰۶/۰۳/۹۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

نام شرکت به “مسافربری شماره دو پیک معتمد مشهد” تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مسافربری شماره دو پیک معتمد مشهد می باشد. - Enfold Theme by Kriesi