رزومه مدیر عامل :

  •  ۸۵ ماه فعالیت در حوزه حمل و نقل.

  • ۱۵ ماه کانون انجمن های صنفی حمل ونقل خراسان رضوی.

  • ۱۸ ماه قائم مقام مدیرعامل شرکت واحدسیر رضوی.

  • ۲۳ ماه مدیر داخلی شرکت شماره ۱۴ پارسیان مشهد.

  • ۹ ماه قائم مقام شرکت تعاونی هوشمند ارس بار.

  • ۲۰ ماه مدیر انبار توشه مرکزی مشهد.

  • از تاریخ ۹۳/۳/۱۵ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیک معتمد مشهد که هم اکنون نیز ادامه دارد.